Voorwaarden voor aansluiting als GezondZorg Therapeut

Wanneer je je wilt aansluiten als GezondZorg Therapeut dien je ten minste te beschikken over een diploma of deeldiploma dat behaald is aan éé n van de opleidingen voor natuurgeneeskunde in Nederland of België . Daarom dien je te beschikken over zowel:

Er bestaat geen verplichting tot bij- of nascholing, al is dit wel gewenst in het kader van een verantwoorde beroepsuitoefening.

De behandelvormen waarvoor je je als therapeut wenst aan te sluiten dien je door middel van een of meerdere duidelijke kopieën van de daartoe behaalde diploma's aan te tonen (met uitzondering van intuïtieve behandelmethoden zoals magnetiseren, intuïtieve massage, enzovoort). Mogelijkerwijs kun je in bepaalde gevallen volstaan met het opgeven van een door de Stichting GezondZorg na te trekken referentie, waaruit de aanwezigheid van de vereiste vaardigheden blijkt.

Uitzonderingsgevallen
In geval van twijfel over het opleidingsniveau kun je bij de Stichting GezondZorg een schriftelijke toetsing aanvragen, naar aanleiding waarvan de toelatingscommissie een op jouw persoon en opleiding afgestemde beslissing zal nemen. Wanneer de toelatingscommissie van de Stichting GezondZorg dit verantwoord acht, kun je als therapeut, onder nader te omschrijven voorwaarden, tijdelijk als GezondZorg Therapeut ingeschreven worden.

Goed gedrag
Op het moment dat je een aanvraag doet tot toelating als GezondZorg Therapeut dien je vrij te zijn van een strafblad en bovendien van onbesproken gedrag. Tevens verklaar je je voorafgaand aan de inschrijving akkoord met de beroepscode en het klachtrecht van de Stichting GezondZorg, waarmee je jezelf verplicht dat je in voorkomende gevallen onvoorwaardelijk je medewerking zult verlenen aan de voortgang van een eventueel onderzoek. In verband hiermee wordt er van jou als GezondZorg Therapeut verwacht dat je er een deugdelijke cliëntenadministratie op na zal houden.

Bereikbaarheid en vervanging
Naast aandacht voor privacy en hygiëne dien je als GezondZorg Therapeut eveneens aandacht te schenken aan je bereikbaarheid. Indien je op bepaalde tijdstippen niet voor je cliënten bereikbaar bent, zal er ten minste sprake moeten zijn van het verstrekken van informatie hierover met een telefoonbeantwoorder, waarop te horen is wanneer je wel bereikbaar bent en wie op dat moment je eventuele vervanger is.

Bescherming persoonsgegevens
Als GezondZorg Therapeut ben je volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht de onder je beheer zijnde persoonsgegevens op een juiste wijze te bewaren en ervoor te zorgen dat deze niet ter beschikking kunnen komen van derden. Als GezondZorg Therapeut ben je vrijgesteld van een meldingsplicht in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Over deze vrijstelling kun je alles lezen op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Registratieformulier en aansluitingskosten
Voor de toelating als GezondZorg Therapeut is het noodzakelijk om een registratieformulier in te vullen. Tevens zijn voor administratieve doeleinden twee goed gelijkende en recente pasfoto's nodig. Het bestuur van de Stichting GezondZorg behoudt zich het recht voor om bepaalde therapeuten, ondanks het ogenschijnlijk vereiste opleidings- en/of ervaringsniveau, niet als GezondZorg Therapeut in te schrijven. Het online registratieformulier tot toelating als GezondZorg Therapeut kun je via hier openen.

De kosten die verbonden zijn aan het verzoek tot aansluiting bedragen eenmalig € 35,00. Deze kosten worden niet gerestitueerd indien je verzoek tot toelating als GezondZorg Therapeut wordt afgewezen.

Kosten en duur van de aansluiting
Voor de aansluiting is een (op basis van automatische incasso) bijdrage van € 95,00 per jaar verschuldigd, waarover geen btw verschuldigd is. De aansluiting geldt voor minstens één jaar, met stilzwijgende verlenging voor een periode van steeds 1 jaar. Aansluitingen kunnen uitsluitend per aangetekende brief opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.