Beroepscode voor GezondZorg Therapeuten

Definities:

GezondZorg Therapeut:
de GezondZorg Therapeut die als zodanig door het bestuur van de Stichting GezondZorg is toegelaten

Stichting: de Stichting GezondZorg , haar bestuursleden of afgevaardigden

Cliënt: de persoon die op enige wijze hulp of een behandeling vraagt ten aanzien van lichamelijk en/of geestelijk lijden.


Artikel 1

De GezondZorg Therapeut is verplicht om bij eerste aanvraag van een cliënt zijn of haar diensten te verlenen, zover dat redelijkerwijs gesproken in zijn of haar vermogen ligt.

 

Artikel 2

De GezondZorg Therapeut verricht zijn of haar werk naar beste weten en kunnen en zal zich voortdurend voldoende op de hoogte houden van medische ontwikkelingen, met het oogmerk een zo goed mogelijke medische zorg te kunnen verlenen aan de cliënt.

 

Artikel 3

De GezondZorg Therapeut is tegenover de cliënt persoonlijk en zonder uitzondering aansprakelijk voor alle wel of niet uitgevoerde handelingen, gegeven adviezen en uitspraken.

 

Artikel 4

Bij het vaststellen van de behandeling houdt de GezondZorg Therapeut zoveel mogelijk rekening met de wensen en de voorkeuren van de cliënt, dit alles gebaseerd op respect voor diens persoon.

 

Artikel 5

Indien de GezondZorg Therapeut om een gegronde reden besluit een cliënt niet of niet langer te behandelen zal hij of zij dit tegenover de cliënt uitgebreid motiveren.

 

Artikel 6

De GezondZorg Therapeut licht de cliënt steeds volledig in over diens bevindingen ten aanzien van de op dat moment gevolgde behandeling en de daarbij behaalde resultaten.

 

Artikel 7

Aan de hand van de gestelde diagnose stelt de GezondZorg Therapeut in overleg met de cliënt een behandelplan op en legt dit vast in het cliëntendossier. Voordat het behandelplan wordt vastgesteld licht de GezondZorg Therapeut de cliënt in over de mogelijkheden en de eventuele gevolgen van de gekozen therapievorm(en).

 

Artikel 8

Wanneer de GezondZorg Therapeut bij een cliënt vaststelt of het stellige vermoeden heeft dat deze direct reguliere medische hulp nodig heeft is hij of zij gehouden onmiddellijk de hulp van een arts in te roepen.

 

Artikel 9

De GezondZorg Therapeut is verplicht om, wanneer blijkt dat het in het belang van een cliënt is om op een andere wijze te worden behandeld, deze voor verdere specialistische behandeling naar een andere - al dan niet aangesloten - GezondZorg Therapeut door te verwijzen.

 

Artikel 10

De GezondZorg Therapeut legt van elke cliënt een dossier aan waarin alle relevante gegevens van de cliënt, diens aandoening, de medische voorgeschiedenis, de verslagen van gesprekken met de cliënt en de overeengekomen behandelingen worden vastgelegd, steeds onder vermelding van een dagtekening.

 

Artikel 11

De GezondZorg Therapeut bewaart de gegevens van cliënten op een zodanige wijze dat deze niet ter beschikking kunnen komen van derden en voldoet daarmee aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 12

De GezondZorg Therapeut zal te allen tijde geheimhouding betrachten ten aanzien van de medische en persoonlijke gegevens van een cliënt. Deze gegevens worden alleen aan anderen overgedragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt.

 

Artikel 13

Wanneer de GezondZorg Therapeut door de rechter als getuige wordt opgeroepen teneinde een verklaring af te leggen over de persoon of de gezondheid van een cliënt zal deze dit niet eerder doen dan na een diepgaande afweging of een beroep gedaan kan worden op het recht van verschoning, zoals dit in de wet is vastgelegd.

 

Artikel 14

Wanneer de GezondZorg Therapeut langer dan 5 werkdagen niet in staat is diensten voor diens cliënten te verrichten neemt hij of zij maatregelen om zich in de praktijk te laten vervangen door een andere aangesloten GezondZorg Therapeut in de directe omgeving. Indien het niet mogelijk is een cliënt te behandelen dient deze ruim voor het tijdstip van de behandeling op de hoogte gebracht te worden van het niet doorgaan van de gemaakte afspraak.

 

Artikel 15

Bij vakantie van de GezondZorg Therapeut deelt hij of zij dit duidelijk en geruime tijd van tevoren aan de cliënten die onder behandeling zijn mede. Wanneer het noodzakelijk is dat een cliënt tijdens de vakantieperiode in behandeling blijft draagt de GezondZorg Therapeut de behandeling tijdelijk over aan een andere aangesloten GezondZorg Therapeut in de omgeving.

Artikel 16

Wanneer ten aanzien van de artikelen 14 en 15 een tijdelijke of blijvende overdracht van cliënten plaatsvindt wordt dit tussen de GezondZorg Therapeuten schriftelijk vastgelegd.

Artikel 17

Wanneer een cliënt een klacht uit tegenover een GezondZorg Therapeut en deze klacht niet direct oplosbaar blijkt te zijn, dient de GezondZorg Therapeut deze klacht over te brengen aan de Klachtencommissie van de stichting.

Artikel 18

De GezondZorg Therapeut is verplicht om bij eventuele klachten de door het bestuur van de stichting aangewezen inspecteur op eerste aanvraag inzage te geven in het dossier van de klagende cliënt.

Artikel 19

De GezondZorg Therapeut conformeert zich aan de slotuitspraak van de klachtencommissie en accepteert deze onvoorwaardelijk.

Artikel 20

Indien een GezondZorg Therapeut ervan overtuigd is of redelijkerwijs aan kan nemen dat de belangen van een cliënt door een andere aangesloten GezondZorg Therapeut worden geschaad en hiervoor geen collegiale oplossing kan worden gevonden, is de constaterende GezondZorg Therapeut gehouden om deze aangelegenheid te melden aan de Klachtencommissie van de stichting.

Artikel 21

De GezondZorg Therapeut is gerechtigd om voor diens behandeling van de cliënt een honorarium te verlangen dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het adviestarief van de stichting.

Artikel 22

De GezondZorg Therapeut onthoudt zich van negatieve uitlatingen ten aanzien van elke andere beoefenaar van de medische beroepsuitoefening op basis van wederzijds respect.

Artikel 23

Bij het verzoek tot toelating als GezondZorg Therapeut verklaarde de aanvrager van onbesproken gedrag te zijn en nimmer met justitie of politie in aanraking te zijn geweest. Indien in deze situatie tijdens de aansluiting als GezondZorg Therapeut, binnen of buiten zijn of haar schuld, verandering komt, dient de GezondZorg Therapeut dit onmiddellijk aan de stichting te melden. Verzuim kan een aanleiding zijn om onmiddellijk als GezondZorg Therapeut te worden uitgesloten.

Artikel 24

De GezondZorg Therapeut zal zich nimmer binnen en buiten rechte uitlaten als vertegenwoordiger van de Stichting GezondZorg zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur, op straffe van onmiddellijke uitsluiting als GezondZorg Therapeut.

Artikel 25

De GezondZorg Therapeut verbindt zich middels zijn of haar aansluiting als GezondZorg Therapeut bij de Stichting GezondZorg aan deze beroepscode.